મણકો ૪૯૫

Dhanani Mala Na Manka

હેજી લાલા માંગુ હું એટલું આપ રે,
રાખજે સંયુક્ત તારા કુટુંબને રે હોજી…..

હેજી ઉર રે મારું એટલું લાલા ઠાર રે,
કદી ન જતો લક્ષ્મણ રેખા બાર રે હોજી…..

હેજી તારા કુટુંબમાં કંકાસ કદી થાય રે,
એવા રકાસના અવકાસ ને રોક જે રે હોજી…..

હેજી ભલે ગયો ગોકુળ છોડી મથુરા ગામ રે,
કુટુંબ પરિવારના વિસાર તો રે હોજી…..

હેજી લાલા દ્રારિકા સોનાની ભલેના થાય રે,
સદા રહેજે ધનાના સંયુક્ત કુટુંબમાં રે હોજી…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *