મણકો ૪૯૭

Dhanani Mala Na Manka

છે અઠ્યાવીશ, સાત, સત્તર લાલા, જન્મ દિન મુબારક લાલા…..
મહેકે ઉરથી અંતર લાલા, જન્મ દિન મુબારક લાલા…..
રાખજે નમ્રતા જીવનમાં લાલા, જન્મ દિન મુબારક લાલા…..
જીજ્ઞાસા રહે સદા પ્રિય લાલા, જન્મ દિન મુબારક લાલા…..
રાખજે ક્રિષ્ના સદા ખૂશહાલ લાલા, જન્મ દિન મુબારક લાલા…..
જગદીશ સદા છે સાથ લાલા, જન્મ દિન મુબારક લાલા…..
રાખજે હેત-લક્ષ્મી ની સદા ભાળ લાલા, જન્મ દિન મુબારક લાલા…..
કેવિન છવાસે સદા જીવનમાં લાલા, જન્મ દિન મુબારક લાલા…..
માતાપિતા ના છે સદા આશિર્વાદ લાલા, જન્મ દિન મુબારક લાલા…..
પૂરજે ધનાની નેમ રહે સંયુક્ત કુટુંબમાં પ્રેમ લાલા, જન્મ દિન મુબારક લાલા…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *