મણકો ૪૯૮

Dhanani Mala Na Manka

છોડ ભલે સંસાર માનવી થોડું ચીટકી રહેવાનું,
માયામાં મીઠાશ એવી થોડું ગળપણ રહેવાનું…..

થાય કુટુંબમાં કલેશ પણ ઉંડે મમતા રહેવાની,
ઉખેડી નાખો છોડ ભલે મૂળિયાં માંહે રહેવાનાં…..

પ્રેમ નહીં તો પીડાની યાદી તાજી રહેવાની,
છોડ્યે ના છૂટતી જંજાળ નાતો થોડો રહેવાનો…..

એક છોડતાં વળગશે બીજું નથી ક્યાંયે જવાનું,
બાવા થઈને બહાર ભમો ચેલા વગર નથી ચાલવાનું…..

ધના સંસાર માણીલે રાખ વિવેકથી વર્તવાનું,
સનાતન સત્ય જાણીલે એક દિન છે મરવાનું…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *