મણકો ૫૦૧

Dhanani Mala Na Manka

————યુવાનો ને અર્પણ———–

સર્વેશ્વરે મોકલ્યા તમને એને આશા હતી એમ,
પોતે પોતાનું ફોડી લેશે ને ઉજ્વળ કરે મારું નામ…..

ઢીલો થઈ નિરુત્સાહી બન્યો વેવલો બન્યો કેમ,
આળસથી શાને ઉંઘી રહ્યો છે, જાગ ઉઠવાનો થયો ટેમ…..

માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર ઢીલાં શાને કરે ગાત્ર,
માર ઝાટકો જોરથી એવો, નિરાશા ને ફંગોળી જોવો…..

હતાશા ને ખંખેરી નાખો કાર્ય ગમેતે શોઘી કાઢો,
આપત્તિ સમયે ઉઘમ કીઘો સુખનો ધ્વાર ખોલી દીધો…..

સર્વેસશ્વર ને થાય શાંતિ તારામાં જો દેખાય કાંતિ,
ધના દૂર કર મનની ભ્રાંતિ સમાજમાં તારે લાવવી ક્રાંતિ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *