મણકો ૫૦૨

Dhanani Mala Na Manka

સંદેશ સુણ સુખનો તું વર્તમાન ને માણ,
નથી ઉપજાવ્યો આ ઘરનો મારો સનાતન જાણ…..

ભૂતકાળની ઘટેલી ઘટના વર્તમાનમાં ન કાઢ બાર,
ભૂમીમાં ભંડાર ભૂતકાળ સાચો વર્તમાનનો સાર…..

અમથો અમથો ઉદાશ થઈને કાં લે ઉપાધીનો ભાર,
ભવિષ્યમાં થશે થનારું બધુ કરનારો કિરતાર…..

આનંદ કરીલે અત્યારે વર્તમાનને વધાવ,
ભવિષ્યમાં ભલે દુઃખ હોય અત્યારે ઉત્સવ મનાવ…..

જન્મે એ જાવાના ધના જાણે છે બધાય,
વર્તમાન માણીલે તારું ભવિષ્ય સુધરી જાય…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *