મણકો ૫૦૩

Dhanani Mala Na Manka

મુશ્કેલી શબ્દ જેવો મુશ્કેલ શબ્દ નથી એકે,
કાઢવો મુશ્કેલ છે જીવન માંથી એ શબ્દ મુશ્કેલ છે…..

તમે બદલાઓ તમારી જીંદગી બદલાઈ જશે,
વિચારો બદલો તમારા તમે બદલાઈ જશો…..

જીંદગી ની રીત બદલો જગત બદલાઈ જશે,
સાહસ અપનાવો બધું આસાન થઈ જશે…..

ભાવી નક્કી કરતાં નથી કદી કાર્યો તમારાં,
વિચારો અને ભાવના નક્કી કરે છે ભાગ્ય તમારાં…..

ફૂલોને સુગંધનો કદી ભાર નથી હોતો,
દઢ સંકલ્પ વગર કામમાં કાંઈ સાર નથી હોતો…..

દઢ સંકલ્પ કર ધના કોઈ મુશ્કેલ માર્ગ નથી હોતો,
હસતો સદા સાહસિક મુશ્કેલીમાં નથી રોતો…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *