મણકો ૫૦૪

Dhanani Mala Na Manka

ત્રણને છોડો તમે પ્રેમથી કામી, કપટી, ને ગમાર,
ત્રણને અપનાવો પૂરા હેતથી સત્ય, પ્રેમ, કરૂણા હોય

ત્રણને તજો તન તુટશે કટુવાણી, ઈર્ષા, ને અભિમાન,
ત્રણને સાચવો માન મળશે માતા પિતા ને સમય સાર…..

ત્રણને ભૂલો માનવી દીધાં દાન, કર્યા ઉપકાર કે હોય ખાધીગાળ,
ત્રણ યાદ સદા રાખજે ફરજ, કરજ, ને મરણનો માર…..

મળે બધેથી માનવી જ્ઞાન, ગુરૂ, ને ત્રીજી ગમ્મત,
માન, મહોબ્બત, મમતા મળેના બધે તું મુક ગમ્મત માનવી…..

ત્રણ ધના ખાતા લાતો મૂર્ખ, કામી, ને કંગાલ,
ત્રણનો નાતો પાકો માનવ ભગત, ભજન, ને ભગવાન…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *