મણકો ૫૦૫

Dhanani Mala Na Manka

છે કાંટાથી ભરેલી આ દુનિયા માનવ,
પ્રયત્નો નથી કરવા પડતા શોધવા તેને…..

આમતો ઉગે છે મેળે કાંટા ઉગાડવા નથી પડતા,
પડે છે મહેનત માનવ ફૂલોને ઉગાડતા…..

રચનાત્મક અભિગમ જીવન પ્રત્યે નો છે પુષ્પ,
અનિવાર્ય છે મહેનત તેને પ્રગટાવવા માટે…..

નકારાત્મકતા ના કાંટા આપો આપ પાંગરી જાશે,
આયોજનો એના અગાવ નથી કરવાં પડતાં…..

ભૌતિક ઉન્નતિ ધના કાંટા આત્મા ઉન્નતિ ફૂલ જાણ,
પુરૂષાર્થથી એ પાંગરે મહેક સદા તું માણ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *