મણકો ૫૦૬

Dhanani Mala Na Manka

પરિશ્રમ પાડે પહેલ હીરાના,
આળસ દે ધુળમાં રગદોળી…..

પરિશ્રમ છે કડવો લીમડો માનવ,
આળસ લાગે પરી સમાન…..

પરિશ્રમ જલતો દિપક માનવ,
આળસ છે શબ સમાન…..

લાગતી નિર્દોષ આળસ બહુ,
ભયંકર દુઃખોની જન્મદાત્રી કહું…..

ધના આળસ વઢકણી વહુ,
પરિશ્રમ સાથે વઢે બહુ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *