મણકો ૫૦૮

Dhanani Mala Na Manka

શ્રમ એજ સાધના પરાજયમાં જ વિજય,
શ્રમ ન બને વૈતરાં નથી એમાં દમ…..

બને આળસુને શ્રમ વૈતરાં વિશ્રામ વહાલો હોય,
જાગૃત શ્રમ સાધના ફળદાયક સદા થાય…..

કેડી, રસ્તો કે રાજપથ જતો નથી ક્યાંય,
સવાર થા શ્રમ કરી પહોંચે મંજીલ જ્યાંય…..

સત્ય સમજવા શ્રમનું ઈતિહાસ ના ઉખેડાય,
ઉઘાડ જીવન કિતાબ તારી પરિશ્રમ કર્યો છે ક્યાંય…..

ઘેરી, લોટો લઈને ધના ગામડે થી શહેર જાય,
પરિશ્રમથી પામે ઘણું જો આળસ ના તન માંય…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *