મણકો ૫૦૯

Dhanani Mala Na Manka

સુખ અને દુઃખ આવે વારા ફરતી માનવ,
ઘડીમાં આનંદ આંસુ આંખે ઘડીમાં દુઃખે રડતી…..

કદી હૈયે સુખની ભરતી કદી ઓટ આવે,
ઘડી ઘડીમાં બદલાતું જીવન દુઃખ આવેને જાવે…..

ઘડીમાં રાજ્યતિલક થતાં કદી વન વિચરતાં,
હર્ષ-શોક નો થાતો સંઘર્ષ કરી મૂકે વિચાર કરતા…..

સૌને સપ્રેમ શિર નમાવો સુખ દુઃખ ગળે લગાવો,
પ્રતાપ સારો દુઃખનો માનો જે સુખનો આપે લહાવો…..

સોનાની હોયે લંકા જેને રાવણો રણમાં પડતા,
યશ રામનામનો ધના વિભીષણોને રાજ મળતા…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *