મણકો ૫૧૩

Dhanani Mala Na Manka

જગત આખાનું જ્ઞાન જેને હોય છે,
પોતા વિષે અજ્ઞાન બુધ્ધુ કહેવાય છે…..

જાણે પૃથ્વીનું માપ ઉંચાઈ આકાશની,
ન કાઢી શકે પોતાનો કપાસ બુધ્ધુ કહેવાય…..

ઉંડાણ સાગરનાં ને રહસ્ય બ્રહ્માંડનાં,
જાણે પણ ન જાણે પોતાનું મન બુધ્ધુ કહેવાય છે…..

પતાના મહેલ જે બનાવી જાણતો,
રંગ રોગાન બહાર બહુ કરતો બુધ્ધુ કહેવાય છે…..

ધના અંદર જે નથી નજર કરતો,
રહેશે સદા અંધકાર બુધ્ધુ કહેવાય છે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *