મણકો ૫૧૫

Dhanani Mala Na Manka

જીવન એળે ન જાય તમારું સદા તપાસતા રહેવું,
સારી શક્યતાઓ જીવનની સદા શોધતા રહેવું…..

જીવનની ક્ષતિઓ માનવ સદા ચકાસતા રહેવું,
સુધારવા જીવન નવી રીત અજમાવતા રહેવું…..

નથી કરતા ચિંતા કદી ફૂલો કાંટામાં ખીલવા માટે,
ફોરમ ફેલાવે છે સદા રહીને કાંટાની વચ્ચે…..

ભૂલ પૂર્ણતાનો ખ્યાલ માનવ તું સરસ કરતો રહેજે,
અપૂર્ણતામાં મેળવ આનંદ પૂર્ણતાનો તું તો…..

સચરાચર સૃષ્ટિમાં અપૂર્ણ છે સર્વ કાંઈ,
પૂર્ણ એક પરમેશ્વર ધના પામીજા તું તો…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *