મણકો ૫૧૬

Dhanani Mala Na Manka

ભાગ્ય ભાગ્ય કરી માનવ હલેસાં મૂકમાં હેઠા,
નિરાંતે જો નૌકામાં તારી કામચોર કેટલા બેઠા…..

આશા છૂટી આકાશ પાણી સીવાય દેખાતું નથી,
નિરાશ થતો સાને માનવ તારી નાવ હજુ ડુબી નથી…..

સલામત રાખવા ઈરાદો સઢ સંકેલી ન રાખતા,
ઉઘાડ અર્થ ના સરે સુકાન સંભાળ હલેસા મારતાં…..

ભાગ્યને કર્મમાં ફેર છે એ સમજવાની જ દેર છે,
ભાગ્ય કઈ થવાની જુએ રાહ કર્મ કર તું લીલા લહેર…..

રડે છે રોદણાં ભાગ્ય ધના સ્થિતિ ને વિરોધના,
કર્મ વિરોધને ગાળી વિજય મેળવે પરિસ્થિતિ પર…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *