મણકો ૫૧૭

Dhanani Mala Na Manka

ચિંતા મૂકને માનવ ચડી જશે તું ખોટે ચાળે,
થવાનું રહેશે થઈને તું શાને જીવ બાળે…..

ઉધ્વેગ મૂકી આનંદમાં રે ખોટું શાને તાણે,
વર્તમાનને માણીલે મળે ના ખર્ચે નાણે…..

શાંત થઈને સુતો શાને કોનો સોગ પાળે,
ધાર્યું કોઈનું ન થાતું માનવ કદી કોઈ કાળે…..

ભવિષ્યની ચિંતા કરી વર્તમાન શાને બગાડે,
ભૂતકાળ તો સુતો સારો ખોટી આગ લગાડે…..

ચિંતા દે ચત્રભૂજને એ ભલે રમાડે,
ધના હર દમ હરિ ભજન એ શાંતિ પમાડે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *