મણકો ૫૧૮

Dhanani Mala Na Manka

કદી ન થતો મન મેળ બધાથી થોડો વિરોધ રહેવાનો,
સારું કર નઠારું કર નિંદક તો નીકળવાનો…..

કુટુંબમાં પણ કલેશ થાતો બાપ દિકરા બન્નેનો,
પ્રાણ પ્યારી પત્નિથી પણ થોડો વિરોધ રહેવાનો…..

મૃગજળ દેખાયે મધુર પણ તું તરસ્યો રહેવાનો,
માયા એનું નામ માનવ થોડો વિરોધ રહેવાનો…..

વિરોધ વંટોળ વચ્ચે સંસારમાં છે ફરવાનું,
સમાધાન ભલે કરે માનવ થોડો વિરોધ રહેવાનો…..

રામરાજ કે કૃષ્ણ કાળમાં નીંદકો નીકળવાના,
નાતો વધાર નાથથી ધના વિરોધ એ સહેવાનો…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *