મણકો ૫૧૯

Dhanani Mala Na Manka

જ્યાદા કી ન જરૂર બુઢિયા થોડેમે ગુજારા કરલે ને,
માન અપમાન છોડકે બુઢિયા પ્રેમ સે પેટ ભરલે ને…..

છોડ યુવાનીકા સપના જો મીલે સો માનલે અપના,
છોડ બુઢિયા ઝુઠી કલ્પના રખ રામનામ મુખસે જપના…..

ચલેના અબ કોઈ તેરી કારી ક્યું ઢુંઢતા હૈ છટકબારી,
કર કુટુંબ પરિવાર સે યારી જીંદગી વરના હો જાયે ખારી…..

છોડ દે અબતું મનમાની યાદ આ જાયેગી નાની,
છોડ બુઢિયા બાત જો ઠાની ભલભલા યહા ભરતા પાની…..

જ્યાદા ન હૈ જીવન બાકી ધના કરલે હરિકી ઝાંકી,
કમર હો ગઈ તેરી વાંકી દેખ કાળ રહા હૈ તીર તાકી…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *