મણકો ૫૨૦

Dhanani Mala Na Manka

તું કહે અને એમજ થાય એ અસંભવ છે ગાંડા,
મનધાર્યું ન થતું કદી કોઈનું ખોટા બાંધમાં તું વાડા…..

નવીનારી નાના બાળક દિ ઉગે માનવાના,
સાંજ ઢળે સામા થાવાના પોત પોતાનું ખેંચવાના…..

ગર્વ રહેના કોઈનો અકબંધ એવો ને એવો,
વારાફરતી આવે વારો સૌને લહાવો છે લેવો…..

તું કહે તે તન પણ ન માને મન મોજ મનાવે,
તારા પર નથી અંકુશ તારો મથી મૂર્ખો ગણાવે…..

જાગ જીવનમાં શાંતિ થાયે જો સમાધાન મેળવાયે,
સમાધાન છે ધના સાધન મોટું જો મન કેળવાયે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *