મણકો ૫૨૨

Dhanani Mala Na Manka

હાંરે તારા હાથમાં હજી છે બાજી,
હાંરે તારી કાયા હજું છે સાજી……હાથમાં છે બાજી…..

હાંરે મનવા કરી લેને તું રામને રાજી,
હાંરે તને સમજાવું કેટલું પાજી…..હાથમાં છે બાજી…..

હાંરે ભજ હરિ મહેનત પડેના ઝાઝી,
હાંરે નાવ પાર કરશે બનીને માઝી…..હાથમાં છે બાજી…..

હાંરે શાને બેઠો તું થઈને કાજી,
હાંરે છે માયામાં ચમક ઝાઝી…..હાથમાં છે બાજી…..

હાંરે જાગ નોબત રહી છે વાગી,
હાંરે ધના જુઠી માયાને દે ત્યાગી…..હાથમાં છે બાજી…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *