મણકો ૫૨૩

Dhanani Mala Na Manka

વિશાળ વિશ્વના ચોકમાં ખેલાઈ રહ્યો છે ખેલ,
ખેલ ખેલીને ખેલાડી ખોટું રોવાનું મેલ…..

રામ રમાડે રાજી થઈને પેટ ભરીને રમ,
હાર જીત હોયે રમતમાં ખાતો રહેજે ગમ…..

સાથીદારો છે રમતના કુટુંબ, કબિલો ને સંસાર,
રમત પૂરતા મળ્યા છે સાથે ન કરતો વિસ્તાર…..

કાલે રમત પૂરી થવાની મૂકવો બધાનો સાથ,
માયા મમતા મૂકી દેજો પછી ક્યાં નાખે મારો નાથ…..

ભેરૂં નથી ભેળા રહેવાના વ્યવસ્થાપક નો ખેલ,
રામને રૂચે એ સાચું ધના ખોટી ચિંતા મેલ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *