મણકો ૫૨૪

Dhanani Mala Na Manka

હે…જ્યાં સુધી બોલ્યા વગર ચાલે…તારે,
એ…ત્યાં…સુધી તકલીફન દેવી જીભને તારે…..

હે…ના છૂટકે…બોલવાની ફરજ પડે જ્યારે,
એ…જીભના…દરવાજા…તું ખોલજે ત્યારે…..

હે…વણ…નોતર્યે સલાહકાર ન બની જાતા,
એ…વચમાં બોલતાં દુઃખ આવે દોડતા તુટશે નાતા…..

હે…બોલતો સત્ય બોલ…સરળને મધુર બોલ,
એ…મર્યાદિત બોલી બોલ પછી ખૂલી જાયે પોલ…..

હે…જ્યાં સુધીના બોલતો નવગુણ પામતો,
એ…બોલમાં થતો તોલ ધના ઝગડો બહુ જામતો…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *