મણકો ૫૨૫

Dhanani Mala Na Manka

પારંગત ન માન બધા વિષયોમાં તારી જાતને તું,
ગમ પડેના કોઈ વિષયમાં તો માથું ન માર તું…..

જાણવાની જો ઈચ્છા જાગે જાણકાર ને પૂછ તું,
નમ્રતાથી પૂછવું એને આનો રસ્તો દેખાડ તું…..

સાધના વગર સમજાયે ના રહસ્ય વિષયનું,
રહસ્ય જાણવા સંત ગુરૂના શરણજા તું…..

પોથાં થોથાં વાંચીને પંડિત ભલે થવાય,
અનુભવ સમજાવે અર્થ તોજ પાર પમાય…..

સંસાર વિષયોમાં સાર નથી વિષયો વિષ સમાન,
વિષય સાચો રામનામ ધના સદા ગાય હનુમાન…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *