મણકો ૫૨૭

Dhanani Mala Na Manka

સાંભળનારા લાખો છે સંભળાવનારા હજારો છે,
સમજનારા સેંકડો છે અમલ કરનારા કોઈ એક…..

સંભળાવો જ્ઞાન જાતને તમારો એજ લેખે લાગે,
સમજ્યાવણ આપો ઉપદેશ ક્યાંથી જ્ઞાન જાગે…..

શબરી અનુભવ કરે પહેલાં ચાખી બોર રાખે,
રામ આરોગે આંગણે આવી ન કાઢે થોડી કોર…..

તુલશી રચે રામાયણ સંભળાવે પોતે પોતાને,
જ્ઞાની થઈને નીકળ્યો નોતો સંભળાવવા બીજાને…..

સંભળાવવાથી છેટો રેહે જે ધના સાંભળસે મેળે,
સાંભળીન ઉતરે ઉરમાં એની જીંદગી જાય એળે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *