મણકો ૫૨૯

Dhanani Mala Na Manka

સદ્ ગુણ ને સંભાળ માનવ તારા સદ્ ગુણને સંભાળ રે,
દુર્ગુણ આવી દમસે તને ખોટા લગાડે આળ રે…..

સદ્ ગુણ કરે માલામાલ માનવ તને સદ્ ગુણ કરે માલામાલ રે,
દુર્ગુણ દશા બગાડતું તને કરે એ બેહાલ રે……

સદ્ ગુણ કરે સારા કામ માનવ તારા સદ્ ગુણ કરે સારા કામ રે,
દુર્ગુણ બાગ ઉજાડશે તારે મેલવું પડે ગામ રે…..

સદ્ ગુણ આવે શાંતિ થાય માનવ તને સદ્ ગુણ આવે શાંતિ થાય રે,
દુર્ગુણ અશાંતિ લાવશે તારે હૈયે લગાડે લાય રે…..

સદ્ ગુણ વધારી સમર શ્યામ ધના થાય બેડો પાર રે,
દુર્ગુણ દૃત મોકલે યમના જે છે તેના યાર રે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *