મણકો ૫૩૧

Dhanani Mala Na Manka

ધીરજથી જે કામ કાજ કરતો માનવ,
એ સદા આનંદથી ફરતો માનવ…..

ઉતાવળીયો અંટાઈ જાતો માનવ,
પાછળથી એ પસ્તાતો માનવ…..

સદાય જે ધીરજ ધરતો માનવ,
જીવનભર કદીના ડુલતો માનવ…..

ધીરા સો ગંભીર કહાવે માનવ,
જીત મળે સામે હોયે દાનવ માનવ…..

વણ વિચારી ધના જે ઓચરે વાણી,
કરી કમાણી પર ફરે પાણી માનવ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *