મણકો ૫૩૩

Dhanani Mala Na Manka

ગરજ્વાન છે ગધો નાખે ઉકરડે મૂખ,
પોતાનું જ એ વિચારે બીજાને ભલે મળે દુઃખ…..

બીજાનું શું થાશે વિચાર ન એની પાસે,
લાભ લેવા દોડે પોતે પછી ખતા ખાસે…..

સ્વાર્થમાં એ આંધળો ભીંત માને પોતાની જીત,
ગરજે કહે ગધાને બાપ ભલે હોય અવળી રીત…..

સદા રહેતો કરગરતો મને કાંઈક આપો,
સ્વાર્થ થાયે છતો પછી કોણ આપે બાપો…..

ગરજવાન ને અક્કલ ઓછી છતી આંખે બાડો,
ન જોતો રાયકે રંક ધના ન જોવે ટેકરો કે ખાડો…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *