મણકો ૫૩૬

Dhanani Mala Na Manka

હાંરે તમે છોડી કામ નો સાથ, લાગો ભજન કરવા,
હાંરે વિષયોથકી ભાગો દૂર, લાગો ભજન કરવા…..

હાંરે કામના થકી જોને આશા જનમતી,
હાંરે આશાને મળે ઈચ્છાનો સાથ, લાગો ભજન કરવા…..

હાંરે ઈચ્છા દોડે જ્યારે તૃપ્તિની શોધમાં,
હાંરે મૃગજળે શાંતિ ન થાય, લાગો ભજન કરવા…..

હાંરે કરવાં પડે બહું કાળા કરતૂતો,
હાંરે નથી જોતો દિન કે રાત, લાગો ભજન કરવા…..

હાંરે ધના બનેતો કામનાને ખાળને,
હાંરે હરિ ઉતારે ભવપાર, લાગો ભજન કરવા…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *