મણકો ૫૩૭

Dhanani Mala Na Manka

જેને રામ રસ ભાવે મૂર્ખા ડાયા થઈ જાવે,
બુધ્ધિ બારોબાર આવે માયામાં તે ફાવે…..

જે રામનામ ગાવે માયા તેને ના સતાવે,
પકડે સર્વેને છોડી રામનામ તેને બચાવે…..

જે ખટપટથી ખસી જાયે દોડી લાગે પાયે,
દારિદ્ર એનું જાયે પ્રભુનો પ્યારો થાયે…..

જે રામરસમાં ડુબે ષટરિયુ ત્યા ન પુગે,
ન રહેતા શત્રુઓ એકે નાશે મોઢે મુંગે…..

જે ધના રામરસમાં રાચે હૈયું તેનું નાચે,
લખેલું રામ વાંચે ભરાવાન દે દુઃખ ખાંચે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *