મણકો ૫૩૮

Dhanani Mala Na Manka

તું સમજ મન પાજી થા રામ કથામાં રાજી,
મૂક દુનિયાની ઉપાધી નથી થવું તારે કાજી…..

માયાનો ફુંકાતો જગમાં વા તું રામ ભજન ગા,
લાગે માયા મધુરી તને મન પછી દુઃખ પા…..

ભજન ભલે કડવો લીમડો પણ થોડું થોડું ખા,
વેશ્યા, અજામિલ, જટાયુ તરીયા તું પણ તરી જા…..

જેણે જેણે રામને ભજ્યા અને લાખી ઘા,
દ્રોપદિના ચીર પૂર્યા ગજ માટે ગ્રાહ માથે કર્યો ચક્રનો ઘા…..

ધના જીવન સફળ થાયે નિરંતર રામકથા ગા,
રામરસ પીલે ભરપૂર અને બીજાને પણ પા…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *