મણકો ૫૩૯

Dhanani Mala Na Manka

મારા ઉરની આરદા હો રામ રહેજો મારા ધામમાં,
મારે નથી બીજું કાંઈ કામ તમે રહેજો મારા ધામમાં…..

છે કામી પુરુષને કામના વાલી,
તમે કાઢો ને તેને બાર રહેજો મારા ધામમાં…..

લોભીયાને છે જેમ ધન અતિ વાલું,
એવા વાલા થાવને રામ રહેજો મારા ધામમાં…..

વિષમ પીડા છે આ સંસારની,
મને દેતા રહેજો સદા હામ રહેજો મારા ધામમાં…..

નોંધજો હૈયામાં દીનતા ને મારી,
સ્વીકારજો આ દીનના પ્રણામ રહેજો મારા ધામમાં…..

ધનો સર્વસ્વ માને છે તમને,
આપજો ચરણમાં વિશ્રામ રહેજો મારા ધામમાં…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *