મણકો ૫૪૦

Dhanani Mala Na Manka

હાંરે તમે હાલોને હળવા હળવા, હરિ ને મળવા,
હાંરે તારી દેહ લાગી છે ગળવા, હાલોને હળવા હળવા…..

હાંરે મુખે લાળ લાગી શાને પળવા,
હાંરે કામનામાં ન જા તું બળવા, હાલોને હળવા હળવા…..

હાંરે ધમાલ કરી સાને લાગ્યો ધુણવા,
હાંરે ક્રોધે કટુવચન પડે સુણવા, હાલોને હળવા હળવા…..

હાંરે સાને લોભે લાગ્યો લલચાવા,
હાંરે તને ન આવે કોઈ બચાવવા, હાલોને હળવા હળવા…..

હાંરે માયા મૂકીને રામનામ ગાવો,
હાંરે ધના અવશર ન મળે આવો, હાલોને હળવા હળવા…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *