મણકો ૫૪૧

Dhanani Mala Na Manka

કોઈ નહીં પામ્યું અહી પાર મહિમાં કામનો અપાર,
ઘણા મથતા પાર પામવા ને અંતે સ્વિકારે હાર…..

ઋષિ, મુનિ, સંતો, મહંતો ઘણા મુંઝાતા મઝધાર,
સંસારી તો સંભાળી ના શકે આ કામની વણઝાર…..

અનંત એતો અનંત ભાસે મોહ મારે એને માર,
માનવ બીચારો પામર પ્રાણી છે દેવતા પણ લાચાર…..

શંકર જેવા છેતરાઈ જતા ત્રીજુ લોચન ખોલનાર,
મહિષાસુર ને મારવા માટે લેતી કાલીકા અવતાર…..

રામ કથા હથિયાર એક છે કામને જીતનાર,
રામકથામાં ધના રહે મતવાલો કામના ને માર…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *