મણકો ૫૪૨

Dhanani Mala Na Manka

હાંસી થશે શિખામણ આપતા પાત્રતાન પાસ,
અભિલાષા વ્યર્થ થાશે આબરુના સચવાસશે…..

વનરાવનમાં જોને બેઠો વાનર ટાઢથી બહુ ત્રાસે,
સમજાવવા જતાં સુધરી પોતાનો જીવ ખોસે…..

માગી ખાવું સુવું મસાણે હોયે ખુમારી ઝાઝી,
આખા જગતમાં ગાળો ખાવી અંતર જાયે દાઝી…..

વ્યસનની લત લાગી જેને પાછો કામનો રોગી,
પાત્રતા ન પાસે એને શિખામણ ન દેવણ માગી…..

અહંમમાં આંધળો બને નાના બીજાને માંને,
ધના જ્ઞાન ન પ્રકાશે જ્યાં પાત્રતાન પાસે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *