મણકો ૫૪૪

post.jpg

ભૂલનો કરવો સ્વિકાર એ ગુનો નથી થાતો,
અસ્વિકારે અથડાય પછી સદા ખતા ખાતો…..

માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર તું સાને દુઃખી થાતો,
દુઃખ વગર સુખ છે નકામું ભેદ નથી સમજાતો…..

ભૂલ ક્ષમાને પાત્ર છે અનુભવ માટે યાત્રા છે,
ભૂલની પરંપરા થાય છે દુઃખી એ થઈ જાય છે…..

ભૂલ કરીતી વાલીયા ભીલે ચાલતો એ પાપના ચીલે,
નારદની એ વાણી ઝીલે પછી બંધાણો હતો ખીલે…..

ભલે કરી ભૂલ ધના હવે તો તું ઉઠ જાગી જા,
જાગ્યા ત્યાથી સવાર ગણ હરિ ભજનમાં લાગીજા…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top