મણકો ૫૪૪

Dhanani Mala Na Manka

ભૂલનો કરવો સ્વિકાર એ ગુનો નથી થાતો,
અસ્વિકારે અથડાય પછી સદા ખતા ખાતો…..

માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર તું સાને દુઃખી થાતો,
દુઃખ વગર સુખ છે નકામું ભેદ નથી સમજાતો…..

ભૂલ ક્ષમાને પાત્ર છે અનુભવ માટે યાત્રા છે,
ભૂલની પરંપરા થાય છે દુઃખી એ થઈ જાય છે…..

ભૂલ કરીતી વાલીયા ભીલે ચાલતો એ પાપના ચીલે,
નારદની એ વાણી ઝીલે પછી બંધાણો હતો ખીલે…..

ભલે કરી ભૂલ ધના હવે તો તું ઉઠ જાગી જા,
જાગ્યા ત્યાથી સવાર ગણ હરિ ભજનમાં લાગીજા…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *