મણકો ૫૪૬

Dhanani Mala Na Manka

જે ભીંજાતો નથી ભારે વરસાદમાં,
કોરા રહેવાનો છે કીમિયો જેની સાથમાં…..

જાય સાંભળવા કથા ગીરદી બહુ થાય છે,
અભાગી અજ્ઞાની રહી જાય છે…..

થાય ડાહ્યો બહુ પ્રવાસમાં જઈને,
જાણે એ ભૂગોળનો ભોમીયો જણાય છે…..

સુંદરતા સદા માફક તેને ન આવતી,
ઉકરડામાં આળોટવાની મજાજે માણતો…..

રામરસ કડવો ધના બહુ લાગતો,
નિંદારસમાં એ અભાગી બહુ જામતો…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *