મણકો ૫૪૮

Dhanani Mala Na Manka

ઈશ્વર જીવન આપે છે પસંદગી તમારી છે,
ચકલીની જેમ ઉડવું છે કે આકાશે ગરૂડ થાવું છે…..

આળસુ થઈને ઉંઘવું છે કે જાગૃત થઈ જશ લોવો છે,
સુખ કે દુઃખ માણવું છે પસંદગી તમારી છે…..

માણસ તરીકે માપ તમારું હોવું જરૂરી માનવી,
ફુલાય દેડકો હાથી ન થાય પસંદગી તમારી છે…..

ગતિ નથી તીર જેવી વિચારની જ્યાં સુધી,
આચાર સારાના ઉમટે પસંદગી તમારી છે…..

નિશાન ચૂક માફ ન માફ નીચું નિશાન,
ધના તુચ્છ થવું ઉચ્ચ થવું પસંદગી તમારી છે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *