મણકો ૫૪૯

Dhanani Mala Na Manka

કેળવણીની કરૂં પ્રસંસા અતિશયોક્તિ ન માનતા,
પ્રસંસા પાત્ર બનાવે તમને છે એ કેળવણી…..

માણસ માત્રમાં રહેલી ગુપ્ત શક્તિ પ્રગટાવે કેળવણી,
પ્રતિભાના બીજની માવજત કરે છે કેળવણી …..

સ્વતંત્ર વિકાસનું વાતાવરણ ઉભું કરે કેળવણી,
કલ્પના શક્તિનું સંવર્ધન ને સમાર્જન કરે કેળવણી…..

અભિપ્રાયોને ઓળંગી ઉધ્યોગ કરાવે કેળવણી,
સદ્ જ્ઞાનની તરસ છીપાવવા અમૃત છે કેળવણી…..

રસ્તો દેખાડે ધના કોઈપણ ચાલવાનું પોતે હોય,
સાચા રસ્તે ચાલતા શીખવાડે છે કેળવણી…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *