મણકો ૫૫૦

Dhanani Mala Na Manka

ખ્યાતિ કિર્તિ પ્રસિધ્ધ થવાનો મોહ છે સૌ કોઈને,
લાગે છે બધું શાશ્વત પણ એ ક્ષણિક હોય છે…..

રાતો રાત પ્રસિધ્ધ થવું છે પોતાના છેત્રમાં,
સ્વીકારે બધા પોતાની મહતા એવી ભૂખ હોય છે મનમાં…..

છતાં કેટલાકની ભૂખ શમતી નથી ક્યારેય,
છતાં પૈસાના બળે કિર્તિ ખરીદવા તત્પર હોય છે…..

રોજ સવારે ઉઠી છાપામાં ફોટા જોવા પોતા તણા,
એ રોગ છે છતાં એ રોગ ગમે છે દરેક ને…..

ધના કિર્તિનો શો ભરોસો પ્રસિધ્ધિને પણ કાટ લાગતો,
પ્રસિધ્ધ છે પ્રભુ એક ભરોસો કર કિર્તિ વધારશે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *