મણકો ૫૫૧

Dhanani Mala Na Manka

સદા હસી જે જાણે મહા સુખ માણે,
સદા સોગ પાળે માનવ તરત દુઃખ ભાળે…..

સદા હસવું એવું ન થાયે કોઈની હાણ,
હસવાથી થાયે ખસવું તારા કરમ તું જાણ…..

ઉત્તમોત્તમ વરદાન હાસ્ય છે જે માનવને મળ્યું,
અધિકાર છે હાસ્યનો તને માનવ બાકી ભલે બળ્યું…..

હસો હસાવો ખૂબ આનંદ મનાવો તમે,
હસવા જેવું ન બને જીવન જો હસીએ અમે…..

હસવું એક કળા છે ધના કેળવ મન મેળે,
આઠે પહોર ઓસિયાળો એનું જીવન ગયુ એળે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *