મણકો ૫૫૨

Dhanani Mala Na Manka

લોકો ગોતે છે મોકો એ ભલે અભિપ્રાય ઓકે,
નિંદા લોકનો સ્વભાવ છે ભલે કરે ઉભો ચોંકો…..

નીતિ-અનીતિ, પાપ-પુણ્યના લેખા-જોખા રાખે,
દુશ્મન હોય આપણો એમ ખોટી અદાવત રાખે…..

તેજોધ્વેષે બળી જઈ બૂરું બીજાનું કરી નાખે,
હોય હવનમાં હાડકા નાખનારા લોક નિંદાફળ ચાખે…..

વિઘ્ન સંતોષી વાંદરા જેવા બારાતે સામે મૈયત કાઢે,
દુઃખી ન થતો તું નિંદાથી એ આપણા પાપ વાઢે…..

લોક નિંદાનો ડર મૂકી ધના જીવવું સાચી ઘટના,
લોકો કહે? શું કહે? કહેવાદો એને માનો દુર્ઘટના…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *