મણકો ૫૫૩

post.jpg

અનુભવ જીવનની શાળા છે, ઘણા અનુભવ મીઠાને ખારા છે,
અનુભવ વગર ઓસિયાળા છે, અનુભવે તર્યા પાણા છે…..

અનુભવ દીવાદાંડી છે, જો સામે ઉંડી ખાડી છે,
અનુભવ ધબકતી નાડી છે, બાકી બુધ્ધિ જાડી છે…..

ભવસાગર ભારે છે, અનુભવ એ નાવડી તારે છે,
બીન અનુભવી બારે છે, અનુભવી મજા માણે છે…..

‘બોલે તેના બોર વેચાય’, ‘ન બોલવામાં નવ ગુણ’,
સમજવી આ અવળ વાણી છે, અનુભવી ને સમજાણી છે…..

યુવાનોને અકડાવે છે, અનુભવ વગર લબડાવે છે,
ધના ઘરડા ગાડાં વાળે છે, અનુભવ એને ભારે છે…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top