મણકો ૫૫૪

post.jpg

વિસ્મય છે વિજ્ઞાન જ્ઞાન બારી ખોલવાનું,
વિસ્મય વગર માનવાનું અજ્ઞાન નથી ટળવાનું…..

વિસ્મય ગુમાવે છે માનવ પોતે મોટો થાતાં,
માનવ જેટલો વિસ્મય ગુમાવે એટલો ભય થાતો…..

અગાધ નિર્દોશ બાળ જે અપાર વિસ્મય તેનામાં,
રમકડામાં આવે આનંદ કુતુહલ તે કરવાનો…..

અંદર આમાં શું છે તોડી ને એ જોવાનો,
આશ્વર્યનો જ ઘુઘવાટ છે જ્ઞાનની બારી ખોલવાનો…..

વિસ્મય ધના કમના કરતો જીજ્ઞાસા ને જાળવજે,
વિસ્મય વધાર વાલામાં હરિહર ને પામી જા…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top