મણકો ૫૫૬

post.jpg

પ્રેમ નથી ઓછો પ્રભુનો અપેક્ષા વધી તારી,
સ્નેહ આગળ વધે અપેક્ષા થાય જોવા જેવી…..

પ્રેમીને મળતા આનંદ થાતો ઉરમાં ઉમળકો આવે,
અપેક્ષા વધતા ઉપેક્ષા થતી પ્રેમ હવામાં ઉડી જાવે…..

હતાશ થયેલ એ માનવ તું શોધ કારણ શું છે,
રાવ ફરિયાદ કરે છે શાને તને શક્તિ મુજબ મળે છે…..

ધાન આપ્યું, ધન આપ્યું, સાધનને સગવડ આપી,
પુરસ્કાર ને પારિતોષિક આપ્યા આપી સત્તા ને મહત્તા…..

ઝંખનામાં ઝૂરી રહ્યો અસંતોષ તને એનો થયો,
પ્રેમ નથી ઓછો થયો ધના તું અપેક્ષા વધારતો ગયો…..

ઝંખનામાં ઝૂરી રહ્યો અસંતોષ તને એનો થયો,
પ્રેમ નથી ઓછો થયો ધના તું અપેક્ષા વધારતો ગયો…..

Share this post

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top