આપની પાસે કોઈ પણ નોકરી ની જગ્યા ને લગતી માહિતી હોય તો ચોક્કસ થી મોકલી આપવા વિનંતી.

અમારૂ ઈ-મેઈલ છે. job@satvarasamaj.in

Recent Vacancy – કર્મચારી જોઈએ છે